Spolek Artibi Šumperk

Stanovy – Spolek Artibi Šumperk

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Spolek Artibi Šumperk (dále jen „spolek“) je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právním jednáním. Má sídlo nám. Jana Zajíce 2761/5, 787 01 Šumperk.

Čl. 2 Charakter a poslání spolku

Spolek je dobrovolným, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčily fyzické osoby organizující sochařská a řezbářská sympozia, jejichž cílem je popularizace těchto aktivit , což je jeho hlavním posláním.

Čl. 3 Činnost spolku (účel spolku)

1) Hlavní činnost spolku směřuje k uspokojení kulturních a společenských zájmů a naplňování tohoto poslání tak, jak je stanoveno v čl. 2. Toto poslání je naplňováno zejména prostřednictvím těchto činností:

2) K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnost vedlejší a to zejména: propagační a prezentační.

3) Příležitostný zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

Čl. 4 Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

Čl. 5 Členství ve spolku

1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Artibi Šumperk (dále jen „člen“) se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

2) Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku – výkonný orgán (dále jen „Rada“) rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

3) Členství ve spolku vzniká na základě řádného doručení písemné přihlášky tajemníkovi spolku a zaplacení ročního příspěvku ve stanovené výši. Tajemník je povinen podávat minimálně dvakrát ročně zprávy Radě o nově přihlášených členech.

4) Rada o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

5) Rada může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku. Členství odmítnutého žadatele zaniká okamžikem rozhodnutí Rady o odmítnutí přijetí. Rozhodnutí o odmítnutí přijetí žadatele se nepovažuje za rozhodnutí o vyloučení člena.

6) Zakládajícími členy spolku jsou fyzické osoby, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:

Člen spolku je povinen zejména:

Čl. 6 Zánik členství

Členství zaniká na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7 Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

2. Statutárním orgánem spolku je Předseda a zároveň je i jeho nejvyšším orgánem (§ 247 odst. 2 NOZ). Předseda spolku zastupuje spolek samostatně. Jeho funkční období je jednoleté.

3. Rada spolku – tříčlenný výkonný orgán spolku (dále jen „Rada“). Její funkční období je jednoleté. Rada se schází dle potřeby nejméně jednou za půl roku.

4. Členská schůze, která se schází nejméně jedenkrát ročně aby

5. Zasedání Členské schůze spolku svolává tajemník spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů.

6. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

7. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

8. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada.

9. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady spolku.

Čl. 8 Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků a dotací ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2. S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

3. Spolek je povinen vést účetnictví, pro jehož zpracování může být oslovena externí firma. Doporučuje se spolupráce s daňovým poradcem.

4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. organizování sympozií, festivalů a jiných kulturních akcí.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 27. 1. 2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci Olomouc, Studentská 1187/7, PSČ 771 00.